پمپ دنده ای

پمپ دنده ای با سه چرخ

پمپ پیستونی محوری

پمپ پیستونی محوری با دبی متغیر

 پمپ پره ای

موتور دنده ای

پمپ پیستونی محوری با محوظه استوانه ای متحرک

شیر

درباره هيدروليك

پمپ هيدروليك

مفهوم فشار

نماد عناصر هیدرولیک

سیلندر

شیرهای کنترل جهت

شیرهای کنترل فشار

شیرهای کنترل جريان

هیدروموتور

فیلتر

لوله، شلنگ و اتصالات

آکومولاتور

ارینگ و پکینگ

اندازه گيري

پرشر سوئیچ

پروپورشنال و سروو

استانداردهاي تبديل

جدول تبديل واحد

واحدهای اندازه گیری و تبدیل آنها

فرمولهاي محاسبات پمپ

   

استانداردهاي تبديل

دانلود  doc

FLOW

1 cc/min

=

.001 Liters/min

1 cc/min

=

.000264 Gallons/min

1 Liter/min

=

1000 cc/min (ml/min)

1 Liter/min

=

.264 Gallons/min

1 Gallon/min

=

3.785 Liters/min

1 Gallon/min

=

3785.41178 cc/min (ml/min)

Conversion factors

To Convert To...

Multiply...

By...

Atmospheres
Atmospheres
Atmospheres
Atmospheres

(atm)
(atm)
(atm)
(atm)

Bar
Inches Mercury
Pounds/square inch
Torr

--
(in Hg)
(psi)
--

0.9869
0.03342
0.06805
0.001316

Bar
Bar

Atmospheres
Pounds/square inch

(atm)
(psi)

1.0133
0.06895

British Thermal Units
British Thermal Units
British Thermal Units
British Thermal Units/hour
British Thermal Units/hour
British Thermal Units---inches
hour-square foot---ºF
British Thermal Units/pound
British Thermal
Units/pound---ºF

(Btu)
(Btu)
(Btu)
(Btu/h)
(Btu/h)
(Btu---in)
(h-ft2---ºF)
(Btu/lb)
(Btu/lb---ºF)

Joules
Kilowatt-hours
Watt-hours
Kilocalories/hour
Watts
Watts/meter---ºC

Kilojoules/kilogram
Kilojoules/kilogram---ºC

(J)
(KWh)
(Wh)
(kcal/h)
(W)
(W/m---ºC)

(kJ/kg)
(kJ/kg---ºC)

0.000948
3412
3.412
3.969
3.412
6.933

0.4299
0.2388

Calories

(cal)

Joules

(J)

0.2388

Centimeters
Centimeters
Centimeters/second
Cubic centimeters
Cubic centimeters
Cubic centimeters

(cm)
(cm)
(cm/s)
(cm3 or cc)
(cm3 or cc)
(cm3 or cc)

Feet
Inches
Feet/minute
Cubic feet
Cubic inches
Milliliters

(ft)
(in)
(fpm)
(ft3)
(in3)
(ml)

30.48
2.54
0.508
28,320
16.39
1.0

Cubic feet
Cubic feet
Cubic feet
Cubic feet/minute
Cubic feet/minute
Cubic feet/minute

(ft3)
(ft3)
(ft3)
(cfm)
(cfm)
(cfm)

Cubic meters
Gallons, U.S.
Liters
Cubic meters/hour
Cubic meters/second
Liters/second

(m3)
(gal)
(l)
(m3/h)
(m3/s)
(l/s)

35.32
0.1337
0.03532
0.5885
2119
2.119

Cubic inches
Cubic meters

(in3)
(m3)

Cubic centimeters
Gallons, U.S.

(cm3 or cc)
(gal)

0.061
0.003785

Cubic meters
Cubic meters
Cubic meters/hour
Cubic meters/hour
Cubic meters/second

(m3)
(m3)
(m3/h)
(m3/h)
(m3/s)

Liters
Cubic feet
Cubic feet/minute
Gallons/minute
Cubic feet/minute

(l)
(ft3)
(cfm)
(gpm)
(cfm)

0.001
0.02832
1.699
0.2271
0.000472

Feet
Feet
Feet/minute
Feet/minute

(ft)
(ft)
(fpm)
(fpm)

Centimeters
Meters
Centimeters/second
Meters/second

(cm)
(m)
(cm/s)
(m/s)

0.03281
3.281
1.969
196.9

 

To Convert To...

Multiply...

By...

Gallons, Imperial
Gallons, U.S.
Gallons, U.S.
Gallons, U.S.
Gallons, U.S.
Gallons/minute
Gallons/minute

--
(gal)
(gal)
(gal)
(gal)
(gpm)
(gpm)

Gallons, U.S.
Cubic feet
Cubic meters
Gallons, Imperial
Liters
Cubic meters/hour
Liters/second

(gal)
(ft3)
(m3)
--
(l)
(m3/h)
(l/s)

0.8327
7.481
264.2
1.201
0.2642
4.403
15.85

Grams
Grams
Grams/cubic centimeter
Grams/cubic centimeter
Grams/cubic centimeter

(g)
(g)
(g/cm3)
(g/cm3)
(g/cm3)

Ounces
Pounds
Kilograms/cubic meter
Pounds/cubic foot
Pounds/cubic inch

(oz)
(lb)
(kg/m3)
(lb/ft3)
(lb/in3)

28.35
453.6
0.001
0.01602
27.68

Inches
Inches
Inches Mercury
Inches Mercury

(in)
(in)
(in Hg)
(in Hg)

Centimeters
Millimeters
Atmospheres
Torr

(cm)
(mm)
(atm)
--

0.3937
0.03937
29.92
25.4

Joules
Joules
Joules
Joules/second
Joules/second

(J)
(J)
(J)
(J/s)
(J/s)

British Thermal Units
Calories
Watt-hours
British Thermal Units/hour
Watts

(Btu)
(cal)
(Wh)
(Btu/h)
(W)

1055
4.187
3600
0.2931
1

Kilocalories/hour

(kcal/h)

Btu/hour

(Btu/h)

0.252

Kilograms
Kilograms/cubic meter
Kilograms/cubic meter
Kilograms/square centimeter

(kg)
(kg/m3)
(kg/m3)
(kg/cm2)

Pounds
Grams/cubic centimeter
Pounds/cubic foot
Pounds/square inch

(lb)
(g/cm3)
(lb/ft3)
(psi)

0.4536
1000
16.02
0.07031

Kilojoules
Kilojoules/kilogram
Kilojoules/kilogram---ºC

(kJ)
(kJ/kg)
(kJ/kg---ºC)

Watt-hours
British Thermal Units/pound
British Thermal Units/pound---ºF

(Wh)
(Btu/lb)
(Btu/lb---ºF)

3.6
2.326
4.187

Kilometers/hour

(km/h)

Miles/hour

(mph)

1.609

Kilopascals

(kPa)

Pounds/square inch

(psi)

6.895

Kilowatts
Kilowatts
Kilowatt-hours
Kilowatt-hours

(KW)
(KW)
(KWh)
(KWh)

British Thermal Units/hour
Watts
British Thermal Units
Watt-hours

(Btu/h)
(W)
(Btu)
(Wh)

0.0002931
0.001
0.0002931
0.001

Liters
Liters
Liters
Liters/second
Liters/second

(l)
(l)
(l)
(l/s)
(l/s)

Cubic Feet
Cubic Meters
Gallons, U.S.
Cubic feet/minute
Gallons/minute

(ft3)
(m3)
(gal)
(cfm)
(gpm)

28.32
1000
3.785
0.4719
0.06309

 

To Convert To...

Multiply...

By...

Meters
Meters/second

(m)
(m/s)

Feet
Feet/minute

(ft)
(fpm)

0.3048
0.00508

Miles/hour

(mph)

Kilometers/hour

(km/h)

0.6215

Millimeters

(mm)

Inches

(in)

25.4

Newtons/square meter

(N/m2)

Pounds/square inch

(psi)

6,895

Ounces

(oz)

Grams

(g)

0.035274

Pounds
Pounds

(lb)
(lb)

Grams
Kilograms

(g)
(kg)

0.002205
2.205

Pounds/cubic foot
Pounds/cubic foot

(lb/ft3)
(lb/ft3)

Grams/cubic centimeter Kilograms/cubic meter

(g/cm3)
(kg/m3)

62.43
0.06243

Pounds/cubic inch

(lb/in3)

Grams/cubic centimeter

(g/cm3)

0.03613

Pounds/square inch
Pounds/square inch
Pounds/square inch
Pounds/square inch

(psi)
(psi)
(psi)
(psi)

Bar
Kilograms/square centimeter
Kilopascals
Newtons/square meter

--
(kg/cm2)
(kPa)
(N/m2)

14.504
14.22
0.145
0.000145

Square centimeters
Square centimeters

(cm2)
(cm2)

Square feet
Square inches

(ft2)
(in2)

929
6.452

Square feet
Square feet

(ft2)
(ft2)

Square centimeters
Square meters

(cm2)
(m2)

0.001076
10.76

Square inches

(in2)

Square centimeters

(cm2)

0.155

Square meters

(m2)

Square feet

(ft2)

0.0929

Torr
Torr

Inches Mercury
Pounds/square inch

(in. Hg)
(psi)

0.03937
51.71

Watts
Watts
Watt-hours
Watt-hours
Watt-hours
Watts/meter---ºC
--
Watts/square centimeter
Watts/square inch

(W)
(W)
(Wh)
(Wh)
(Wh)
(W/m---ºC)
--
(W/cm2)
(W/in2)

British_Thermal_Units/hour
Joules/second
British_Thermal_Units
Joules
Kilojoules

http://www.iprocessmart.com/images/Techsmart/0302ba.gif
Watts/square inch
Watts/square centimeter

(Btu/h)
(J/s)
(Btu)
(J)
(kJ)

http://www.iprocessmart.com/images/Techsmart/0302bb.gif
(W/in2)
(W/cm2)

0.2931
1
0.2931
0.0002778
0.2778

0.1442
--
0.155
6.452

 

 

 

صفحه اصلی  ::   درباره ما  ::   آموزش هیدرولیک  ::   پرسش و پاسخ  ::   فرم مشاوره  ::   تماس با ما

پمپ هیدرولیک ، شیر هیدرولیک ، هیدروموتور ، سیلندر هیدرولیک ، لوازم جانبی هیدرولیک ، آکومالاتور ، شلنگ هیدرولیک ، اتصالات هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک ، پاور پک هیدرولیک

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رکسان پارسیان می باشد.هر گونه کپی برداری از اطلاعات سایت غیر مجاز می باشد.

Web Manager : kia studio                                                                                                                                                               info@rexsun.ir