پمپ هیدرولیک

دانلود pdf پمپ هیدرولیک

پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، انرژی مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به انرژی هیدرولیک تبدیل می کن د . پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد.

پمپهای جابجائی مثبت

پمپ جابجایی مثبت به ازاء هر دو ر چرخش محور پمپ ،مقدار مشخصی از سیال را به سیستم هیدرولیک ارسال مینماید.

انواع پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ):

-1 دنده ای 2- پره ای محوری و شعاعی 3- پیستونی شعاعی و محوری

در انتخاب پمپهای با جابجایی ثابت موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

-1 قطر دهانه های پمپ

قطر دهانه ورودی برای اتصال به خط مکش و دهانه خروجی برای اتصال به خط فشار، باید ارائه میگردد و برای مثال اعداد Pipe Connection مشخص گردد. این مشخصه تحت عنوان 2,11/2,11/4,1,3/4,1/2 اینچ میتواند باشد.

-2 فشار کاری در خروجی پمپ

ماکزیمم فشاری است که پمپ قادر ب ه تامین آن میباشد. البته لازم به یادآوری است که پمپها ایجاد جریان میکنند و قرار گ رفتن یک مانع در برابر این جریان، باعث ایجاد فشار میگردد. فشار کاری معمول برای پمپ های دنده أی به صورت250,225,200,175,150,100,50,10 بار میباشد.

فشار کاری در ورودی پمپ

ارائه میشود و نشانگر bar و با واحد Operating Pressure-Inlet این مشخصه تحت عنوان محدوده قابل قبول برای اعمال فشار در ورودی پمپ میباش د . ورودی پمپ را به خط مکش وصل مینمایند که توسط آن روغن از منبع به سمت پمپ مکیده میشو د . در حقیقت مکش فقط یک کلمه است که برای نشان دادن سمت روغن گیری پمپ بکار میرو د . اصولا مایعات قابل کشیده شدن نیستند بلکه فقط با نیروی فشار خارجی هل داده میشوند. قدرت کشش یک پمپ بستگی به میزان اختلاف فشار سمت مکش پمپ و فشار هوای روی سطح مایع دارد. بنابراین حتی اگر یک پمپ بتواند تولید خلا مطلق کند، مقدار ارتفاع کشش مایع آن از حداکثر نیروی فشار جو تجاوز نمیکند و حد نهایی ارتفاع کشش را حداکثر فشار وارده بر سطح مایع از طرف هوای بیرون تعیین میکند و به قدرت پمپ بستگی ندارد از این رو ارتفاع مکش پمپها محدود میباشد و هر چه پمپ نزدیکتر به سطح مایع نصب شود، مایع راحت تر و آسان تر به سمت پمپ رانده میشود و احتمال ایجاد کاویتاسون کمتر میشود. به +1.5 میتواند باشد. bar 0.3 – و bar طور معمول فشار کاری در ورودی پمپ ها بین

-4 سرعت دوران پمپ

میزان دبی حجمی روغن که توسط پمپ ایجاد میگردد، تابع سرعت دوران آن میباش د . اینسرعت برای پمپهای مختلف عددی متغیر اس ت . برای مثال بعضی پمپها را میتوان با دوری بین 5000 به دوران واداش ت . با اینحال معمو لا " مشخصات اصلی پمپها را در دور rpm 500 و rpm 1450 ) ارائه میکنند. rpm) بخصوصی

5 حجم جابجایی روغن

هر پمپ بسته به سرعت دوران خود به ازاء هر دور چرخش چرخدنده ها، مقدار معینی از میباشد . cm3/rev روغن را جابجا میکن د . واحدی که برای بیان حجم جابجایی بکار میرود معمولا حجم جابجایی عددی است که تابع مشخصات ابعادی چرخدنده ها مانند قط ر دنده ، مدو ل و سرعت دوران پمپ میباشد. رنج معمول حجم جابجایی بین 3.5 و 100 لیتر بر دور میباشد.

-6 دبی موثر

مشخص میگردد ومقد ار آن در یک سرعت Qeff دبی موثر تولیدی توسط یک پمپ باعبارت n=1450 rpm دوران، ویسکوزیته و دمای کاری بخصوص تعریف میگردد. برای مثال در دور میزان دبی موثر را برای یک پمپ بر حسب ، t=50C° و دمای کاری ν=36 cSt ،ویسکوزیته تعیین مینمایند. به طور معمول محدوده دبی موثر یک پمپ دنده أی بین 2 تا 150 lit/min لیتر بر دقیقه میباشد.

-7 توان موتور راننده پمپ

پمپهای هیدرولیک معمولا توسط الکترو موتور بکار انداخته میشوند. توان موردنیاز برای دوران پمپ نیز بستگی به سرعت دوران، دمای کاری و ویسکوزیته روغن دارد. در این مورد و دمای کاری ν=36 cSt ویسکوزیته ، n=1450 rpm نیز معمولا توان مورد نیاز را در دور تعیین مینمایند. KW بر حسب ، t=50C°

-8 دمای کاری روغن

برای آنکه پمپ به صورت موثر بتواند دبی مورد نیاز را تامین نماید، دمای روغن در حالانتقال باید در محدوده مشخصی قرار داشته باشد. این محدوه برای روغن های معدنی بین-20 تا 70 + میباشد.

-9 درجه ویسکوزیته

روغنی که پمپ میتواند به صورت موثر منتقل نماید باید دارای درجه چسپندگی بخصوصیباشد. رنج ویسکوزیته معمول برای پمپ های دنده ای بین 5 تا 300 سانتی استوک میباشد.-10 فیلتراسیون حداکثر ابعاد ذرات خارجی که اجازه ورود به پمپ را دارند باید توسط یک عدد مشخص شود. سپس ذرات با ابعاد بزرگتر از آن را توسط فیلتر مناسب جمع آوری نمود و مانع ورود آنها به پمپ شد. بزرگترین ابعاد ذرات خارجی که اجازه ورود به پمپ را دارند معمولا

25 میباشد. μm کوچکتر از

برخی ویژگیهای پمپهای جابجایی ثابت:

-1 در صورت بسته شدن کامل خروجی پمپ جابجائی مثبت فشار به صورت تئوریک ب همقدار بی نهایت میل می کند.

-2 جریان خروجی پمپ صرفنظر از نشتی های داخلی ثابت است.

-3 بواسطه لقی های موجود بین دندانه ها و پوسته مقداری از روغن به سمت مجرایورودی نشت می کند و سبب می شود ک ه مقدار جریان واقعی پمپ از میزان جریان تئوری نامیده می شود و با راندمان (pump slippage) کمتر گردد. این نشتی داخلی، لغزش پمپ

شناخته می شود. (volumetric efficiency) حجمی

-4 جهت دوران پمپ معمولاً با یک فلش روی پوسته پمپ مشخص می شود

جهت دروران

Inlet outlet

جهت جریان

-5 پورت ورودی پمپ معمولاً بزرگتر یا مساوی خروجی در نظر گرفته می شود.

-6 اگر خروجی پمپ به یک شیرراه دهنده وصل باشد و از آن طریق به مخزن وصل شود، هوای ورودی امکان خواهد داشت تا به مخزن راه یاب د . ولی اگر خر و جی آن به شیر کنترل فشار برود، از آنجا که پمپ های روغن، کمپرسور خوب هوا نیستند، امکان خروج هوا نخواهد بود. برای خروج هوا کافی است یکی از اتصالات خروجی پمپ کمی شل بسته شود تا هوا بیرون برود.

پمپهای پیستونی

پمپهای پیستونی محوری با محور خمیده در این پمپها دوران محور موجب رفت و برگشت پیستون ها می شو د . میله های پیستون به فلنج محور محرک متصل هستند و یک اتصال یونیورسال ball & socket joints توسط بلوک سیلند ر را به محور محرک مرتبط می نمای د . با تغییر زاویه از صفر تا 30 درجه دبی 23 یا 300 عمل o خروجی پمپ تغییر می کند در انواع جابجائی ثابت معمولاً در زوایای می کند . زاویه انحراف پمپ پیستونی با محور خمیده و جابجائی م ت غییر بوسیله مکانیزم دستی قابل تنظیم می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی  ::   درباره ما  ::   آموزش هیدرولیک  ::   پرسش و پاسخ  ::   فرم مشاوره  ::   تماس با ما

  info@rexsun.ir

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رکسان پارسیان می باشد.هر گونه کپی برداری از اطلاعات سایت غیر مجاز می باشد.

Web Manager : kia studio

هیدرولیک، پنوماتیک، شیر هیدرولیک، پمپ هیدرولیک، جک هیدرولیک، یونیت هیدرولیک، طراحی هیدرولیک،  هیدروموتور